Zaakvoerder

Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid uitbating

Deze polis dekt de schade die u en eventuele andere zaakvoerders, vennoten, werknemers veroorzaken tijdens de uitoefening van de dagdagelijkse activiteiten. Waar de polis BA Gezin opkomt voor uw familie, is dit voor de de BA Uitbating het geval voor uw zaak en haar werknemers. Schade bij contractuele activiteiten is evenwel niet gedekt.

Mogelijke dekkingen: vergoeding van schade aan derden tijdens de uitvoering van werken, vergoeding bij schade na levering of vergoeding voor schade vastgesteld bij aan u toevertrouwde goederen (bijvoorbeeld een TV die u moet herstellen).

Verzekering beroepsaansprakelijkheid

Sommige beroepscategorieën kunnen een polis beroepsaansprakelijkheid onderschrijven die hen bescherming biedt tegen contractuele aansprakelijkheid. Want in tegenstelling tot de polis BA uitbating, die enkel extra – contractuele schade (of schade die niet het voorwerp uitmaakt van uw beroepsactiviteit) verzekert, zal deze polis u vergoeden voor fouten in de beroepssfeer.

Een voorbeeld hiervan is schade aan een woning door fout van uw architect. Met deze polis krijgt u snel de correcte vergoeding.

IPT (Individuele Pensioen Toezegging)

De Individuele Pensioentoezegging (IPT) is een occasionele toezegging die de begunstigde in een aanvullend pensioen voorziet. Ze kan worden afgesloten ten voordele van een zelfstandige bedrijfsleider of ten voordele van werknemers. De Individuele Pensioentoezegging wordt onderschreven door een onderneming, die ook de premies betaalt. In tegenstelling tot bij een groepsverzekering, kan een firma met een Individuele Pensioentoezegging precies bepalen aan wie het een extralegaal voordeel wil toekennen.

VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor de Zelfstandige)

Met een vrij aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen kunt u ervoor zorgen dat u ook na uw carrière niet aan levensstandaard moet inboeten. De polis VAPZ laat u toe om op een fiscaal voordelige manier, naast het wettelijk pensioen, een bijkomend pensioen op te bouwen. Wij bekijken uw persoonlijke situatie en adviseren u de beste formule.

U beslist hoeveel u spaart en wanneer.

Samen met het voordeel op de sociale bijdragen, vormt het fiscaal voordeel dan natuurlijk de kers op de taart.

Verzekering gewaarborgd inkomen

Met een verzekering “Gewaarborgd Inkomen” kunt u uw beroepsinkomsten en de omzet van de vennootschap beschermen, maar ook de betaling van de vaste kosten van de onderneming regelen tijdens uw al of niet tijdelijke afwezigheid omwille van een arbeidsongeschiktheid.

Er zijn diverse formules mogelijk en ook in deze materie zijn we beslagen.
We vinden dus ook hier steeds voor u de gepaste formule.